Auran SDP:n Valtuustoaloite ympäristöohjelman laatimisesta

AJANKOHTAISTA

Kaksi kolmasosaa Suomen kunnista on asettanut ilmastotavoitteen. Ilmastontyötä kunnat tekevät nyt vapaaehtoisesti, mutta ilmastopoliittinen ohjaus on nopeassa muutoksessa. Ilmastolaki tuo kunnan ilmastotyön lainsäädännön piiriin. Kunnan ilmastotavoite ja -strategia kytkeytyy aina kuntastrategiaan Myös EU-velvoitteiden toimeenpano tapahtuu pitkälti kunnissa.

Kunnat tekevät ilmastotyötä monella sektorilla:

  • Energia,
  • Kaavoitus
  • Kasvatus, koulutus ja neuvonta,
  • Kestävät julkiset hankinnat
  • Kuntalaisten ja yritysten välinen yhteistyö,
  • Liikenne ja liikkuminen,
  • Ruoka
  • Jätehuolto,
  • Sähköinen asiointi ja älykäs teknologia
  • Ilmastonmuutokseen ja sen vaikutukseen varautuminen

Kunnassa lähes jokainen päätös on ilmastopäätös, kuten yksittäiset kaava- tai hankintapäätökset. Keskeistä on huomioida ilmastovaikutukset osana muuta arviointia ja seurata tavoitteiden toteutumista.


Moni kunta on laatinut ympäristöjohtamisensa tueksi ympäristöohjelman. Hyvä ympäristö on kunnan elinkelpoisuuden kivijalka. Hyvä ympäristö perustuu luonnonvarojen kestävään käyttöön, luonnon tuottokyvyn ja monimuotoisuuden säilyttämiseen, terveelliseen ja turvalliseen elinympäristöön sekä elinkeinotoiminnan edellytyksiin, joihin kaikkiin kuntalaisten tulee voida vaikuttaa.

Nopeasti muuttuva yhteiskunta ja maakuntahallinnon muutosten vaikutukset kuntarakenteeseen edellyttävät jo sinänsä vuonna 2017 hyväksytyn strategian päivittämistä.
Vanhassa vielä voimassa olevassa kuntastrategiassa on havaittu myös puutteita. SDP:n Auran kunnanvaltuutettujen mielestä tämä ei ole ollut riittävä väline kunnan ympäristöpoliittiseen johtamiseen.


Valtuutettujen mielestä Auran kunnassa tarvitaan ympäristöohjelma, jonka päämääränä on taata kuntalaisille terveellinen, viihtyisä ja luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö nyt ja
tulevaisuudessa. Ohjelman strategisten tavoitteiden ja toimenpiteiden tulee liittyä ilmastonmuutoksen hillintään, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, Aurajoen tilan parantamiseen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan.

Valtuutettujen näkemyksen mukaan ympäristöohjelma koskee kunnan omaa toimintaa, mutta sen vaikutukset
tulevat näkymään myös kuntalaisten arjessa. Kunnan kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnitelulla voidaan luoda edellytykset kuntalaisten hyvälle ja ekologisesti kestävälle elinympäristölle.


Kunnan tekemillä ratkaisuilla voidaan myös mahdollistaa asukkaiden ekologisemmat arjen valinnat esimerkiksi kiinteistöjen energiaratkaisuissa, jätehuollossa ja liikennekäyttäytymisessä. Siksi myös kuntalaisten tulee saada vaikuttaa ohjelman valmisteluun.

SDP:n valtuustoryhmä esittää, että edellä mainitun Auran kuntastrategian uudistusprosessin tärkeäksi elementiksi otetaan kunnan ympäristöohjelman laatiminen. Sen tulee olla kuntastrategiaan pohjautuva toteutusohjelma, jonka
avulla kunnan ympäristöjohtamista voidaan toteuttaa myös käytännön tasolla.

Käytännön työtä tekemään ehdotamme amk-opiskelijan esim. lopputyötä ja saamiemme tietojen mukaan Ympäristöministeriön Ilmastotyön asiantuntijatukea on myös mahdollista anoa.

Aura 15.11.2021
SDP:n Auran valtuustoryhmä